Players

Name: Thắng, Nguyễn Quốc
Nickname: Victory
Herkunft: vietnam
Victory ( Thắng, Nguyễn Quốc)