Players

Name: Nguyen, Tran Tuong Vu
Nickname: QTV
Herkunft: Unbekannt
QTV (Nguyen, Tran Tuong Vu)

Team:
QTV Gaming