Players

Name: Phạm Vũ, Khánh Toàn
Nickname: Qeo
Herkunft: Unbekannt
Qeo (Phạm Vũ, Khánh Toàn)