Players

Name: Đăng Khoa, Nguyễn
Nickname: Pun
Herkunft: Unbekannt
Pun (Đăng Khoa, Nguyễn)

Team:
CERBERUS Esports