Players

Name: Tuấn Kiệt, Trương
Nickname: Darrys
Herkunft: Vietnam
Darrys (Tuấn Kiệt, Trương)